U kunt hier inloggen

Login

De Christelijke Gereformeerde kerk Den Haag is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Daarmee zijn we verplicht onderstaande gegevens te publiceren. Op grond van deze ANBI status zijn giften aan Christelijke Gereformeerde Kerk Den Haag dan ook aftrekbaar van de belasting.

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Den Haag
Telefoonnummer (facultatief): 06-48385605
RSIN/Fiscaal nummer: 809349802
Website adres: www.cgkdenhaag.nl
E-mail: scriba@cgkdenhaag.nl
Adres: Rhijnvis Feithlaan 114
Postcode: 2533 GG
Plaats: Den Haag
Postadres: Reiderland 73
Postcode: 2548 NZ
Plaats: Den Haag


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De kerkenraad bestaat uit het Moderamen, de Pastorale Raad en de Diaconale Raad. De kerkenraad telt 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer is samen met de penningmeester verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.


C. Doelstelling/visie.

De Christelijke Gereformeerde kerk Den Haag staat in de Christelijke Gereformeerde traditie. In deze traditie is van belang dat wij de Bijbel als Gods Woord hoog houden. De Bijbel is de bron en leidraad van ons geloof en ons leven.

We willen een gemeente zijn die midden in de samenleving staat. We beseffen dat dat niet eenvoudig is. Als volk van God op weg moeten we als kerk wegen vinden die in deze tijd begaanbaar zijn. Met vallen en opstaan willen we een brug slaan over de kloof tussen kerk en maatschappij. De Bijbel is hierin voor ons van onschatbare waarde. We hebben niet alle antwoorden in huis. Maar we willen ons wel laten leiden door de inspiratie van de Heilige Geest.

Vanuit onze opdracht en identiteit hanteren we drie gemeenschappelijke waarden die leidend zijn voor de wijze waarop we met God, elkaar en anderen omgaan (boven, binnen, buiten):

  • relevant
  • betrokken
  • respectvol

Dit zijn de kernwaarden die bepalend zijn voor wat wij zijn, nog meer willen worden en in Gods genade ook kunnen zijn. Hoe we dat willen doen staat in onze visie vermeld.


D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: http://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken.


E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, zie http://cgk.nl/download/predikantstraktementen-en-emolumenten

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals de kerkelijk werker is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: http://cgk.nl/project/cao-kerkelijk-werkers

De organisten die geen lid zijn van de gemeente ontvangen een vergoeding van € 25,00 per kerkdienst en een vergoeding in de reiskosten van € 5,00 indien zij niet in Den Haag wonen. Organisten van de gemeente ontvangen een onkostenvergoeding van € 10,00 per kerkdienst.

Alle gemeenteleden verrichten hun werkzaamheden voor de kerk Pro Deo. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Een belangrijke schakel in het gemeentelijk leven zijn wijkteams.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen. We willen o.a. als Nebokerk voor Moerwijk van betekenis te zijn met o.a. een wekelijkse buurtkoffie. Meer informatie vind u op onze website www.cgkdenhaag.nl.


G. Voorgenomen bestedingen.

Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en de kerkelijk werker verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 17 maart 2017

Kascontrole kerk uitgevoerd op : 30 april 2019

Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 15 april 2019

Nebokerk

 

Rhijnvis Feithlaan 114

2533 GG Den Haag